Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hiệu trưởng chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động tổ chuyên môn

21-11-2018

GD&TĐ - Cô Đào Phương Anh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Kiều (Hưng Yên) - chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong trường tiểu học.

Một buổi sinh hoạt chuyên môn tại Trường tiểu học Bình Kiều (Hưng Yên)

Chỉ đạo lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn

Theo đó, việc đầu tiên cần làm là tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của ngành về nhiệm vụ năm học, học tập quy chế chuyên môn, nhiệm vụ tổ chuyên môn

Tiếp theo là xây dựng kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân: Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn và cá nhân đảm bảo được các yêu cầu: Bám sát kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp tình hình thực tế, đặc thù riêng của từng tổ; đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục;

Thể hiện rõ nội dung công việc, nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của tổ, mục tiêu phấn đấu (cần đạt), thời gian tiến hành, biện pháp thực hiện, lực lượng tham gia, người phụ trách, những kiến nghị, đề xuất với nhà trường.

Tất cả các nội dung này phải có sự bàn bạc, nhất trí cao của tập thể các thành viên trong tổ và có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng.

Kế hoạch cá nhân phải thể hiện đầy đủ các nhiệm vụ hoạt động chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện mục tiêu của cá nhân đó. Tập trung vào các công việc cơ bản (chất lượng giảng dạy, tỷ lệ học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, học sinh lên lớp, tham gia các cuộc thi của giáo viên và học sinh các cấp, danh hiệu thi đua).

Hiệu trưởng duyệt kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung ( nếu có). Tập trung vào những vấn đề cơ bản trong kế hoạch: chỉ tiêu, tiến trình thực hiện…

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Thống nhất nền nếp sinh hoạt chuyên môn: Theo Điều lệ trường tiểu học, tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần/lần.

Hiệu trưởng tổ chức họp triển khai đến các tổ trưởng chuyên môn, các thành viên trong tổ thống nhất thời gian sinh hoạt chuyên môn trong tuần, có lịch sinh hoạt tổ căn cứ vào thời khóa biểu của nhà trường. Thời gian sinh hoạt chuyên môn không quá 90 phút, trừ những công việc đặc biệt như tổ chức Hội thảo chương trình SGK, tập huấn dạy học bằng giáo án điện tử do tổ điều hành…

Chỉ đạo tổ chuyên môn hoạch định nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn với các bước:

Bước 1: Họp tổ trưởng chuyên môn duyệt nội dung sinh hoạt tổ trước khi tiến hành họp tổ (thời gian ít nhất trước 2 ngày của lịch họp tổ).

Tổ trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch chuyên môn và kế hoạch hoạt động của nhà trường, trình bày trước Ban giám hiệu dự thảo nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn của tổ mình với những yêu cầu:

Với nội dung sinh hoạt theo thời gian: Đảm bảo tính thời điểm, tính mục đích, tính kế hoạch tính khả thi, tính hiệu quả.

Với nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm: Nội dung sinh hoạt trong từng tuần phải được sắp xếp theo tính chất công việc của từng thời điểm cụ thể, sắp xếp theo thứ tự việc nào cần làm trước, việc nào làm sau để khi đưa ra triển khai các thành viên xác định rõ nhiệm vụ một cách nhanh nhất, tránh ôm đồm công việc mà không xác định được yêu cầu, tính chất...

Với nội dung sinh hoạt định kỳ đảm bảo các yêu cầu sau: Nhận xét, đánh giá công tác chuyên môn (tuần trước); thống nhất công tác chuyên môn tuần tiếp theo; thực hiện chương trình kế hoạch dạy học; thảo luận những bài, phần khó dạy (trọng tâm). Nội dung này phải yêu cầu các thành viên trong tổ nghiên cứu trước chương trình, nội dung kiến thức của từng bài, từng môn để có thể đưa ra ý kiến trước tổ;

Thống nhất công việc giảng dạy trọng tâm trong tuần của khối lớp, các bộ môn của tổ; các ý kiến đề xuất về thực hiện kế hoạch của tổ (nếu có).

Bước 2: Ban giám hiệu bổ sung, điều chỉnh định kỳ (nếu cần thiết) và phê duyệt nội dung sinh hoạt của tổ.

Căn cứ vào nội dung dự thảo của các tổ chuyên môn, Hiệu trưởng bổ sung các vấn đề cơ bản mà tổ dự kiến đưa ra ( nếu còn thiếu) hoặc điều chỉnh (nếu thấy chưa phù hợp với thực tế và khả năng của tổ), định hướng (nếu thấy vấn đề chưa sáng tỏ, rõ ràng, hoặc chưa tìm ra giải pháp)… và tiến hành ký duyệt nội dung sinh hoạt của từng tổ.

Xây dựng quy trình, cách thức tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ trưởng (hoặc tổ phó) là người chủ trì điều hành cuộc họp chuyên môn, triển khai các nội dung sinh hoạt tới các thành viên trong tổ. Cử thư ký ghi biên bản cuộc họp;

Các tổ viên thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất… (ghi Nghị quyết đầy đủ). Tổ trưởng tổng hợp ý kiến, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của tổ viên (trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình).

Thư ký thông qua nội dung cuộc họp. Biên bản phải đầy đủ chữ ký của chủ tọa, thư ký và được lưu giữ trong hồ sơ của tổ.

Kết thúc cuộc họp, tổ trưởng báo cáo với Hiệu trưởng những vấn đề cơ bản của tổ sau cuộc họp cần được nhà trường giải quyết, giúp đỡ trong thời gian tới (nếu có).

Tăng cường kiểm tra nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn: Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất.

Một buổi dự giờ tại Trường tiểu học Bình Kiều (Hưng Yên)

Quản lý chất lượng dạy học của tổ chuyên môn

Quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học: Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học.

Chia nhóm giáo viên theo khối lớp để hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, tài liệu và phương pháp giảng dạy.

Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình dạy học các môn học theo quy định, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, thời gian. Duyệt kế hoạch giảng dạy hàng tuần của từng giáo viên.

Xây dựng nền nếp dạy học của tổ chuyên môn: Tổ chức cho tổ trưởng chuyên môn và các thành viên học tập, nghiên cứu các văn bản pháp quy, quy chế của Nhà nước và ngành giáo dục về nền nếp dạy học.

Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của nhà trường tập trung vào nội dung về thực hiện các nội quy của nhà trường về nền nếp dạy học. Quản lý tốt việc thực hiện quy chế chuyên môn: Giảng bài, hồ sơ sổ sách, giáo án; quán triệt giáo viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh...

Tổ chức dự giờ thăm lớp các thành viên trong tổ: Hiệu trưởng tổ chức các lực lượng trong nhà trường tiến hành việc dự giờ giáo viên thường xuyên, đột xuất. Giáo viên dự giờ đồng nghiệp ít nhất 2 tuần 1 tiết,với những giáo viên chuyên môn còn chưa tốt, dự 4 tiết/ tuần. Phó hiệu trưởng, tổ trưởng dự giờ giáo viên ít nhất 1 tiết/tuần. Hiệu trưởng dự giờ giáo viên 2 tiết/tuần ( không kể hội giảng chuyên đề). Sau dự giờ phải tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm giờ dạy .

Khảo sát chất lượng, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng giai đoạn: Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng giáo dục, kế hoạch quản lý chuyên môn của nhà trường, hiệu trưởng tổ chức lực lượng kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh qua từng giai đoạn như sau:

Khảo sát chất lượng kỳ I, kỳ II. Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh trong từng giai đoạn, hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đặc biệt quan tâm đến phụ đạo học sinh yếu ,chất lượng chữ viết của học sinh.

Tổ chức coi, chấm đảm bảo đúng nguyên tắc ,khách quan ,công bằng, chính xác, tạo tâm lý nhẹ nhàng đối với học sinh khi các em được tiến hành kiểm tra.

Tổ chức họp với tổ trưởng để rút kinh nghiệm sau từng thời điểm giai đoạn của năm học ( sau từng kỳ kiểm tra, khảo sát), phân tích kết quả, tìm nguyên nhân của những thành công - hạn chế và tập trung xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trong tổ, khối lớp trong thời gian tiếp theo:

Phân công trách nhiệm cho từng thành viên, giao thời gian thực hiện để đạt mục tiêu. Khen thưởng, động viên bằng những hình thức khác nhau tạo phong trào thi đua giữa các tổ, khối, lớp ,giữa giáo viên với giáo viên…

Xây dựng tổ chuyên môn thành tập thể sư phạm đoàn kết, hợp tác

Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và vai trò của các thành viên trong tổ chuyên môn. Phân công chuyên môn, giao trách nhiệm hợp lý tới mọi thành viên trong tổ. Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho các thành viên tổ chuyên môn.

Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường; Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ, đảm bảo các vấn đề sau:

Thời gian kiểm tra: Số lần kiểm tra, tháng, tuần, ngày kiểm tra… Đối tượng kiểm tra: Tổ trưởng, giáo viên của tổ. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nội dung gì? Tập trung vào vấn đề gì trong nội dung đó?

Hình thức kiểm tra: Căn cứ vào tính chất công việc để kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất; Căn cứ vào mục đích kiểm tra để kiểm tra việc đã làm, đang làm, chuẩn bị làm . Có thể kiểm tra dưới những hình thức như : nghe báo cáo, xem xét hồ sơ sổ sách, quan sát thực tế, kiểm tra chất lượng công việc…

Lực lượng tham gia kiểm tra: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các bộ phận, cá nhân tự kiểm tra để điều chỉnh công việc của mình.

Tổ chức kiểm tra: Kiểm tra đánh giá tổ chuyên môn phải được tiến hành thường xuyên trong suốt năm học, theo từng thời điểm cơ bản. Hiệu trưởng phải tổ chức lực lượng kiểm tra, phân công, phân nhiệm phù hợp. Chuẩn bị các điều kiện trước khi tiến hành kiểm tra (Họp triển khai, thống nhất nội dung, cách thức kiểm tra, tổng hợp báo cáo …)

Những công việc sau kiểm tra: Nhận xét, thông báo, phân tích nguyên nhân, biện pháp khắc phục, điều chỉnh; khen thưởng cá nhân, tập thể tổ chuyên môn tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ theo nội dung mà Hiệu trưởng kiểm tra.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠ TRẠCH

Địa chỉ: Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0916293638. Email: th_so3phuctrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso3phuctrach.edu.vn